Thông báo về việc mời chào giá chỉ định tư vấn ngày 03/08/2022

Căn cứ Quyết định số: 2089/QĐ-BYT ngày 28/07/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế, về việc phê duyệt điều chỉnh tên, thời gian thực hiện