Câu hỏi: Nang noãn phát triển đến giai đoạn trưởng thành như thế nào?

Trả lời: Mỗi một nang noãn đều có cấu trúc chứa đầy dịch. Sự phát triển của nang noãn chịu ảnh hưởng của sự biến đổi hormon như đã tả trên. Vào giai đoạn đầu của chu kỳ kinh nguyệt nang noãn kích thước nhỏ, vào thời điểm phóng noãn nang có đường kính từ 18 – 26mm. Sự tăng kích thước này chủ yếu là do tích luỹ dịch trong nang noãn và có thể nhìn thấy qua siêu âm hàng loạt.

Khi nang noãn bắt đầu phát trỉen, nó giãn rộng ra, nhất là 36 giờ trước khi phóng noãn, đó là quá trình chín của nang noãn. Quá trình phóng noãn do sự tăng lên của LH vào giữa chu kỳ khởi dộng, việc giải phóng nang noãn sẽ xảy ra vài giờ sau đó. Sự tăng lên của LH vào giữa chu kỳ chủ yếu do sự liên hệ ảnh hưởng về nội tiét giữa nang noãn, tuyến yên và vùng dưới đồi.