100 câu hỏi và giải đáp chính sách pháp luật về bào hiểm y tế (2)

Câu hỏi 6: Cơ quan nào thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT?

Trả lời: Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT được quy định như sau (Điều 5, Luật BHYT):

1.     Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

2.     Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về BHYT>

3.     Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về BHYT tại địa phương.

Câu hỏi 7: Trách nhiệm của Bộ Y tế trong quản lý nhà nước về BHYT được quy định như thế nào?

Trả lời: Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện nhiệm vụ sau (Điều 6, Luật BHYT):

1.     Xây dựng chính sách, pháp luật về BHYT, tổ chức hệ thống y tế, tuyến chuyên môn kỹ thuật y tế, nguồn tài chính phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân dựa trên BHYT toàn dân;

2.     Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển BHYT;

3.     Ban hành danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT và các quy định chuyên môn kỹ thuật liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT;

4.     Xây dựng và trình Chính phủ các giải pháp nhằm đảm bảo cân đối quỹ BHYT;

5.     Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT;

6.     Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT;

7.     Thanh tra, đánh giá tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực BHYT;

8.     Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về BHYT.

Câu hỏi 8: Nhiệm vụ quản lý nhà nước về BHYT của Bộ Tài chính được quy định như thế nào?

Trả lời: Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng chính sách, pháp luật về tài chính liên quan đến BHYT và thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tài chính đối với BHYT, quỹ BHYT (Điều 7, Luật BHYT).

Câu hỏi 9: Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm như thế nào trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về BHYT?

Trả lời: Luật BHYT quy định Tổ chức BHYT có chức năng thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT (Khoản 1, Điều 9, Luật BHYT). Theo quy định hiện hành (Điều 1, Nghị định số 94), BHXH Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT, tổ chức thu chi BHYT.

Câu hỏi 10: Cơ quan nào được tổ chức thực hiện chính sách về BHYT?

Trả lời: Luật BHYT quy định tổ chức BHYT có chức năng thực hiện chế độ, chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng quỹ BHYT (Khoản 1, Điều 9, Luật BHYT). Theo quy định hiện hành (Khoản 1, Nghị định số 94), BHYT Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHYT, tổ chức thu chi BHYT.

Còn tiếp ...