Luật tố cáo năm 2018

Luật tố cáo năm 2018

Căn cứ Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2019, Công văn số 1665/TTCP-PC ngày 2/10/2018 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 825/TTrB-P5 ngày 25/10/2018 của Thanh Tra Bộ Y tế về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018, Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương cho đăng tải toàn bộ nội dung Luật tố cáo năm 2018 trên Cổng thông tin điện tử của bệnh viện để công chức, viên chức, người lao động trong bệnh viện nắm được (tải văn bản theo đường link sau: http://benhvienphusantrunguong.org.vn/library/van-ban-phap-luat)