THÔNG BÁO: Bệnh viện Phụ sản Trung ương tuyển dụng viên chức

Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức thực hiện theo kế hoạch năm 2018

Tiêu chuẩn các ngạch xin vui lòng xem tại đường link sau: http://benhvienphusantrunguong.org.vn/library/van-ban-phap-luat