Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng

Quyết đinh 1053/QĐ-BYT ngày 06/02/2021 của Bộ Y tế