V/v Trả lời công văn của Bệnh viện Phụ sản Ttrung ương xin miễn đóng dấu trên hóa đơn

Trả lời công văn số 134/CV/PSTW ngày 12/03/2019 của Bệnh viện Phụ sản Trưng ương về việc xin miễn đóng dấu trên hóa đơn. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến sau: