Quyết định số 2301/QĐ-PSTW ngày 20/09/2023

Về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp thuốc cho hệ thống nhà thuốc của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương năm 2023