Giới thiệu

Bảng giá danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế

Bảng giá danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 

(Ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC).

BVPSTW tăng cường phòng chống COVID-19