Phòng - Ban

Phòng Tài chính Kế toán

1.Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng:               CN. Phạm Văn Định

Phó trưởng phòng:         CN. Vũ Bá Uyên

                                           Kế toán viên Nguyễn Phú Cường

2. Tổ chức biên chế.

 47 CBVC, trong đó:  36 cán bộ đại học và 11 cán bộ trung cấp

3. Mô hình, cơ cấu  tổ chức

   Phòng Tài chính kế toán được chia làm các tổ như sau :

  Tổ thanh toán Viện phí .

  Tổ kiểm soát nội bộ

  Tổ chính sách BHYT

  Tổ viện phí nhà  A

  Tổ viện phí nhà  G

  Tổ viện phí Khoa Điều trị Theo yêu cầu , IVF.

  Tổ viện phí Phòng khám 56 Hai Bà Trưng .

  Tổ thanh toán tiền mặt , Ngân hàng ….

  Tổ kế toán thuốc , vật tư , tài sản

4. Lịch sử hình thành và phát triển

- Phòng Tài chính kế toán được thành lập từ khi Bệnh viện C thành lập ngày 19/07/1955

5. Chức năng, nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và cơ quan cấp trên về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện .

Xây dựng dự toán ngân sách , kế hoạch thu chi nhằm  bảo đảm cân đối tài chính cho đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Thực hiện chế độ sổ sách , báo cáo thanh toán , quyết toán , kiểm kê định kỳ theo đúng quy định của nhà nước .

Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản , kinh phí nghiên cứu khoa học , đào tạo , và các chương trình dự án của Bệnh viện .

Điều hành các hoạt động nghiệp vụ tài chính kế toán cho phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị , các chế độ chính sách của nhà nước .

Tổ chức đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của các thành viên trong phòng.