Phòng - Ban

Phòng Quản lý chất lượng

Địa chỉ: Phòng 502 - tầng 5 - nhà E - Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Điện thoại: (+84)39346753

   Email:  phongqlcl.pstw@gmail.com

   I. Lãnh đạo, cán bộ chủ chốt đương nhiệm

   1. TS. Vũ Văn Du                                                  Trưởng phòng

   2. Ths. Nông Minh Hoàng                                    Phó phòng

   3. ĐD. Nguyễn Thị Yến Lê                                  Tổ trưởng công tác

II. Tổ chức và nhân sự

Tổng số: 09 nhân viên. Trong đó:

+       Tiến sỹ, Bác sỹ:

01

+       Thạc sỹ, Bác sỹ:

01

+       Chuyên viên:

01

+       Nữ hộ sinh và điều dưỡng:

06

III. Sơ lược lịch sử hình thành, phát triển

         Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Phụ sản Trung ương được thành lập theoQuyết định số 1490/QĐ-BYT ban hành ngày 22 tháng 04 năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký.

IV. Nhiệm vụ

Là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

V. Chức năng

-     Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt;

-     Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng;

-     Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

-     Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

-     Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

-     Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng;

-     Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

-     Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

-     Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

    VI. Phương hướng

-     Tiếp tục tham gia các lớp đào tạo, các khóa huấn luyện về Quản lý chất lượng.

-     Triển khai các kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng cho bệnh viện đã được các ban thực hiện nửa cuối năm 2015.

-     Bước đầu xây dựng mạng lưới về Quản lý chất lượng trong bệnh viện, các bác sỹ trưởng khoa/ phòng, điều dưỡng trưởng các khoa/ phòng sẽ là các cán bộ kiêm nhiệm tham gia vào mạng lưới.

-     Dựa vào bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, sau khi đã chỉnh sửa so với thực tế bệnh viện, đánh giá chất lượng bệnh viện một cách khách quan nhất từ đó đưa ra những hạn chế, khó khăn cần khắc phục, những điểm cần cải thiện để nâng cao chất lượng bệnh viện.

-     Tổ chức đánh giá tổng thể và báo cáo cho Hội đồng quản lý chất lượng định kỳ 06 tháng/ lần.

-     Phối hợp với các khoa/ phòng/ trung tâm/ đơn vị xây dựng các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn nhằm nâng cao chất lượng bệnh viện./.